Amaç, Faaliyetler ve Faaliyet Raporları

AMAÇ:

DEPAD’ın temel amacı, Diş Hekimliği eğitimi programları için akreditasyon (değerlendirme ve bilgilendirme) çalışmaları yaparak Türkiye'de Diş Hekimliği eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

FAALİYETLER:

DEPAD’ın faaliyet alanları aşağıdaki gibidir;

 1. Kurumların başvurusu üzerine, MEZUNİYET ÖNCESİ DİŞ HEKİMLİĞİ eğitim programlarını değerlendirmek,
 2. Kurumların başvurusu üzerine MEZUNİYET ÖNCESİ DİŞ HEKİMLİĞİ eğitim programlarını akredite etmek,
 3. Değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarında görev alacak üyeler ve değerlendiricilerin seçimi ve eğitimini yürütmek,
 4. Eğitim programında görev alan tüm kadronun program değerlendirmesi konusunda bilgilendirilmesini ve eğitimini gerçekleştirmek,
 5. Diş Hekimliği eğitimi ile ilgili paydaşların şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini sürekli izleyerek, program değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesini, gerektiğinde değerlendirme ölçütlerinin ve süreçlerinin gözden geçirilerek yenilenmesini sağlamak,
 6. Amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, panel, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek ve bu kapsamdaki çalışmalara destek vermek,
 7. Eğitim, değerlendirme ve akreditasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası dernekler, meslek örgütleri ve akreditasyon kuruluşlarıyla iletişim kurmak, işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek, yardımlaşmak,
 8. Ulusal ve uluslararası karşılıklı ve çok taraflı tanınma anlaşmaları yapmak,
 9. İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak,
 10. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, yayınlamak ve yayınlatmak,
 11. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, internet sayfası oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, çalışma alanı ile ilgili basılı, görsel-işitsel materyal hazırlamak, posta ve/veya elektronik posta ile yaymak,
 12. Amaçlarını gerçekleştirmek için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 13. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nda belirtilen usullere göre ve gerekli izinler alınmak koşuluyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak; yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 14. Amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek veya benzer amaçlı işletmelere ortak olmak,
 15. Faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 16. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, mallarının bir kısmı ile vakıf birlikleri kurmak,
 17. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 18. Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, vakıflarla, sendikalarla, birliklerle ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için faaliyetlere bulunmak,
 19. Resmi olarak tanımlanan ulusal yeterlilikleri program düzeyinde asgari ölçütler olarak değerlendirmek ve kalite güvencesini sağlamak.

 

FAALİYET RAPORLARI:

- 2020 YÖKAK Faaliyet Raporu